Produkt dnia
Bluza Don't talk chłopiec paski
Bluza Don't talk chłopiec paski
79,00 zł 59,00 zł
Koszulka Polo white chłopiec kołnierzyk
Koszulka Polo white chłopiec kołnierzyk
59,00 zł 49,00 zł
Bluza khaki Top Secret chłopiec
Bluza khaki Top Secret chłopiec
89,00 zł 69,00 zł
Koszulka Cekin3D Miodowa chłopiec
Koszulka Cekin3D Miodowa chłopiec
55,00 zł 39,00 zł
Bluzka z Wąsem Błękitna chłopiec
Bluzka z Wąsem Błękitna chłopiec
59,00 zł 39,00 zł
Bluza 39 khaki
Bluza 39 khaki
79,00 zł
Sweter Damski Szary Plecionka Narzutka
Sweter Damski Szary Plecionka Narzutka
169,00 zł 99,00 zł
szt.
Koszula Chłopięca Flanelowa Krata
Koszula Chłopięca Flanelowa Krata
69,00 zł 59,00 zł

Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem szafeczka.com.pl jest własnością F.H.U. SZAFECZKA Katarzyna Boryczko NIP: 8171946981, zwanej dalej „Sprzedawcą”.

Rachunek bankowy: 55 1050 1562 1000 0092 0598 7291

Dane korespondencyjne: Szafeczka.com.pl, Boryczki 6 lokal U7, 33-100 Tarnów

Dane kontaktowe: Telefon +48 795 015 700, e-mail: butik.szafeczka@gmail.com

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą szafeczka.com.pl pod adresem internetowym www.szafeczka.com.pl, zwanego dalej „Sklepem”, oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z nabywcami za pośrednictwem Sklepu.

Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz klientem Sklepu, zwanym dalej „Nabywcą”.

Postanowienia ogólne
1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest:
a) wypełnienie formularza zamówienia – dla Nabywców nie korzystających z usługi konta w Sklepie, bądź
b) złożenie zamówienia po zarejestrowaniu się do usługi konta Sklepu
Nabywcą produktów dostępnych w Sklepie może być tylko osoba pełnoletnia, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego„Nabywca”).
Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. W indywidualnych przypadkach, po uprzedniej akceptacji Sklepu możliwa jest wysyłka towaru do krajów Unii Europejskiej, wyłącznie poprzez firmę kurierską.
Oferta Sklepu
Prezentowane produkty i informacje o nich mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego – należy je poczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT, nie zawierają jednak danych dotyczących kosztów wysyłki, które zostaną skalkulowane i podane do wiadomości Nabywcy przed finalnym zatwierdzeniem zamówienia, wraz z wszystkimi innymi dodatkowymi kosztami (o ile takie wystąpią). Cena prezentowana przy danym produkcie jest wiążąca dla Nabywcy w momencie złożenia przez niego zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych w ofercie, co nie może jednak negatywnie wpływać na dokonane zamówienie.
Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, organizowania oraz odwoływania promocji, zmiany asortymentu i cen towarów, bez podania przyczyny.
Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.
Każdy towar zakupiony w Sklepie, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa jest fabrycznie nowy, wolny od wad i posiada oryginalne metki.
Sprzedawca dokłada wszelkich starań by prezentowane zdjęcia towarów dostępnych w Sklepie były zgodne ze stanem rzeczywistym, przestrzega jednak, że mogą wystąpić różnice w wyglądzie będące wynikiem ustawień parametrów monitora lub natężenia barw i oświetlenia fotografii.
Jeżeli towar posiada gwarancję producenta lub importera, Nabywca wraz z towarem otrzyma stosowny dokument gwarancyjny. Nabywca może również w każdym momencie zapytać Sprzedawcę o warunkach gwarancji wysyłając w tym celu wiadomość e-mail pod adres: butik.szafeczka@gmail.com
Realizacja zamówienia
Przed finalnym złożeniem zamówienia Nabywca będzie mógł zapoznać się z informacją dotyczącą składanego zamówienia, która obejmować będzie m.in. poszczególne elementy zamówienia (towary) oraz wszystkie koszty obciążające Nabywcę, w tym cenę jednostkową oraz łączną (tj. z podatkiem), wartość ewentualnych upustów oraz dokładne koszty dostawy.
Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres mailowy Nabywcy podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie. Poza tym informacja może być również przesłana do Nabywcy poprzez wiadomość SMS na numer telefonu podany przez Nabywcę. Nabywca zobowiązuje się uiścić kwotę pieniężną dotyczącą złożonego zamówienia, na warunkach i w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu.
Czas realizacji zamówienia to czas potrzebny do przygotowania zamówienia do wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wyniósł on maksymalnie - 48 h od momentu wpłynięcia należności za dane zamówienie na konto rachunek bankowy Sprzedawcy.
Zamówienia dokonane w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy są realizowane w przeciągu 48 h licząc od pierwszego dnia roboczego, jednak z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.
W przypadku kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu w magazynie Sprzedawcy lub/ wyczerpania asortymentu, Nabywca zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.
Zamówienie jest uznawane za ważne i wiążące tylko, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Nabywcę i wysłany do Sklepu przy wykorzystaniu systemu rejestracji lub mechanizmów zawartych na stronach Sklepu, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
Korektę do zamówienia Nabywca może wprowadzić wyłącznie przed jego zatwierdzeniem do realizacji przez Sprzedawcę, co nie wyłącza prawa Nabywcy do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa. Nabywca powinien złożyć korektę zamówienia drogą mailową, a do swej ważności korekta taka musi zostać potwierdzona telefonicznie lub mailowo przez Sprzedawcę.
Zamówienie wysłane przez Sprzedawcę nie może być anulowane z zastrzeżeniem wypadków opisanych w niniejszym Regulaminie
W indywidualnych przypadkach, zaakceptowanych przez Sprzedawcę można także anulować zamówienie opłacone lecz jeszcze niewysłane przez Sprzedawcę.
Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sklep powiadomi o tym Nabywcę za pomocą e-maila lub SMS (w miarę możliwości).
Koszt i sposób dostawy
Dostawa zamówienia odbywa się za pomocą:
- Poczty Polskiej
- Kuriera
Koszt przesyłki ponosi Nabywca, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy przed finalnym zatwierdzeniem danego zamówienia. Informacje o zamówieniu oraz koszcie dostawy zamówienia zostaną również wysłane do Nabywcy drogą e-mailową, po złożeniu zamówienia na adres podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie.
Nabywca w miarę możliwości powinien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Nabywca w miarę możliwości powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
Koszt odesłania do Sprzedawcy przesyłki w przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa rękojmi pokrywa Sprzedawca – w takim przypadku Sprzedawca bardzo prosi o wcześniejszy kontakt zainicjowany przez Nabywcę ze Sprzedawcą pod Nr tel. +48 795 015 700 lub e-mail: butik.szafeczka@gmail.com w celu uzgodnienia warunków i terminów przesłania wadliwego towaru do Sprzedawcy.
Koszt dostawy zagranicznej jest ustalany indywidualnie, wg taryfikatora firmy kurierskiej. Sprzedawca nie realizuje przesyłek zagranicznych za pobraniem.
Sposoby płatności
Nabywca może dokonać płatności w następujący sposób:
- Przelewem na konto bankowe: 55 1050 1562 1000 0092 0598 7291
- Poprzez bezpieczny system
- Za pobraniem tylko w przypadku przesyłki kurierskiej
Po otrzymaniu zapłaty Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji za pomocą wiadomości e-mail (w miarę możliwości). W przypadku braku wpłaty należności na rachunek bankowy Sprzedawcy w przeciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia wysłania Nabywcy wiadomości podsumowującej zamówienie, o której mowa w pkt 3.2 powyżej, zamówienie będzie uznawane za niezłożone.
W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość negocjacji terminu płatności, jednak do swej ważności prośba skierowana przez Nabywcę musi zostać zaakceptowana przez Sprzedawcę.
Odstąpienie od umowy
Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówieniem, bez podania przyczyny. Odstąpienie jest możliwe tylko w przypadku gdy rzecz nie jest zniszczona lub uszkodzona z powodów leżących po stronie Nabywcy w stopniu większym niż wynikającym ze zwykłego zarządu, tj. korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Dokładne informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawiera Załącznik Nr 1, który znajduje się tutaj.
W przypadku odstąpienia od umowy Nabywca powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w formie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2:
a) drogą e-mailową na adres: butik.szafeczka@gmail.com lub
b) listownie na adres: Szafeczka.com.pl, Boryczki 6 lokal U7, 33-100 Tarnów z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY” każdorazowo, ze wskazaniem którego zamówienia lub których towarów odstąpienie dotyczy. Do zachowania tego terminu wskazanego w pkt 6.1. wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Nabywca powinien odesłać towar należycie zapakowany (tj. zabezpieczony przed uszkodzeniami), w miarę możliwości wraz z wszystkimi metkami w terminie 14 dni od dokonania odstąpienia w sposób wskazany w pkt. 6.2.
Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć odstąpienie od umowy niezwłocznie, licząc dnia otrzymania rzeczy lub dostarczenia do Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, przy poszanowaniu postanowień ust. 6.1 – 6.3. powyżej. Jeśli wszystkie okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną spełnione, zwrot należnych Nabywcy płatności nastąpi niezwłocznie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Nabywca, chyba, że Nabywca wyraźnie wskaże dedykowany temu rachunek bankowy – w przypadku wątpliwości Sprzedawca skontaktuje się z Nabywcą w celu ich wyjaśnienia.
Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
g) zawartej w drodze aukcji publicznej,
h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Nabywcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Reklamacje
Nabywcy służy prawo do reklamacji zakupionego w Sklepie towaru w wyniku niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem, opóźnień w dostawie z winy Sklepu oraz innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji lub złego dopasowania towaru (o ile ma to zastosowanie).
Nabywca powinien odesłać reklamowany towar w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu oraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) i żądaniem dotyczącym zakupionego towaru, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Nabywcy. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar jest dostarczany do Nabywcy na koszt Sprzedawcy. Przykładowy formularz zgłaszania roszczeń stanowi Załącznik Nr 3, który znajduje się tutaj.
Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Reklamacje jak również towar podlegający reklamacji należy wysłać na adres: Szafeczka.com.pl, Boryczki 6 lokal U7, 33-100 Tarnów z dopiskiem „REKLAMACJA”.
Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
Wymiana
Nabywcy przysługuje prawo wymiany zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny wymiany. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany. O zamiarze wymiany towaru należy poinformować Sprzedawcę drogą e-mailową lub telefonicznie. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia wymiany.
2. Wymieniany towar należy przesłać w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi metkami, wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura VAT) i wypełnionym formularzem stanowiącym Załącznik Nr 3, który można pobrać tutaj.
Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania wymienionego towaru w przeciągu 2 dni roboczych.
4. Koszt związany z wysyłką wymienianego i wymienionego na nowy towaru ponosi Nabywca.
Sprzedawca nie przyjmuje wysyłek za pobraniem.
Towar podlegający wymianie należy wysłać na adres: Szafeczka.com.pl, Boryczki 6 lokal U7, 33-100 Tarnów z dopiskiem „WYMIANA TOWARU”.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Nabywca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Sprzedawcy
Szczegółowe informacje odnośnie zasad dostępu do procedur opisanych w ust. 1 dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – lista powyższych jest dostępna pod następującym adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Dodatkowe informacje przydatne dla Nabywcy w celu skorzystania z możliwości objętych niniejszym tytułem są dostępne pod następującymi adresami: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe podane przez Nabywcę nie będą udostępniane innym podmiotom poza osobami które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację danego zamówienia Nabywcy (np. firma kurierska). Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem Nabywcy, jednak jest niezbędne do poprawnej realizacji złożonego przez Nabywcę za pomocą Sklepu zamówienia. Administratorem danych jest Sprzedawca, tj. Szafeczka.com.pl, Boryczki 6 lokal U7, 33-100 Tarnów, NIP: 8171946981.
Postanowienia końcowe
Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, o ile zmiany takie będą zasadne ze względu na np. ważny interes Sprzedawcy lub Nabywców, przy czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Nabywców. Zmiany Regulaminu w odniesieniu do Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie obowiązują od momentu zaakceptowania przez nich tak zmienionego Regulaminu. Sprzedawca zastrzega, że w odniesieniu do Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie, pewne funkcje Sklepu lub nawet możliwość dokonywania zakupów w Sklepie mogą być ograniczone lub nawet niemożliwe do momentu akceptacji zmienionego Regulaminu, co jednak nie stosuje się do już zamówionych towarów.
Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla niego wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie lub odpowiednio zaakceptowania Regulaminu (w przypadku Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie).
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.
.

Promocje
Spódnica tiul gwiazdki
Spódnica tiul gwiazdki
59,00 zł 39,00 zł
Komplet  jodełka marynarka i spodnie
Komplet jodełka marynarka i spodnie
129,00 zł 69,00 zł
Bluzka pufka panterka
Bluzka pufka panterka
65,00 zł 49,00 zł
Płaszcz Damski Krata Elegancki
Płaszcz Damski Krata Elegancki
299,00 zł 199,00 zł
Komplet CHIC by mimi
Komplet CHIC by mimi
109,00 zł 79,00 zł
Mała Mi sukienka BOHO 1705
Mała Mi sukienka BOHO 1705
129,00 zł 49,00 zł
szt.
Kids by Voga sukienka granat
Kids by Voga sukienka granat
109,00 zł 59,00 zł
Mała Mi Bluzka Paski
Mała Mi Bluzka Paski
59,00 zł 29,00 zł
Sukienka Damska Cekin3D
Sukienka Damska Cekin3D
189,00 zł 99,00 zł
Sukienka Damska Cekinowa Black
Sukienka Damska Cekinowa Black
109,00 zł 89,00 zł
szt.
Sukienka czerwona w grochy
Sukienka czerwona w grochy
109,00 zł 89,00 zł
Szorty chłopięce niebieskie jeans
Szorty chłopięce niebieskie jeans
79,00 zł 69,00 zł
Sukienka Dziecko Flower Tiul
Sukienka Dziecko Flower Tiul
119,00 zł 99,00 zł
Bluzka Lovely 1331
Bluzka Lovely 1331
55,00 zł 45,00 zł
Sukienka Dziewczynka z Kokardką
Sukienka Dziewczynka z Kokardką
89,00 zł 49,00 zł
Bestsellery
Sukienka Elegancka Haft&Koronka Mała Mi
Sukienka Elegancka Haft&Koronka Mała Mi
179,00 zł 139,00 zł
Spodnie WIYA
Spodnie WIYA
149,00 zł
Sukienka elegancka kokarda 1781
Sukienka elegancka kokarda 1781
199,00 zł
Sukienka 1613
Sukienka 1613
99,00 zł 79,00 zł
Waluty

Infolinia:

795 015 700

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl